درمنطقه آزاد کيش واردات هر نوع کالا  ( به جز کالاهايی که به موجب شـرع مقدس اسلام يا براساس مقررات ويژه منطقه غيرمجاز شناخته شده اند ) آزاد میباشد.

واردات کالا واجناس به کیش

 

 

البته لازم به ذکر است که واردات کالا به منطقه آزاد کیش شامل شرايط زير ميباشد:


1 .  لوازم و مصالح ساختمانی با تشــخيص و صلاحديد سازمان از پرداخت عوارض گمرکی معاف است .
2 .  ماشــين آلات ، مواد اوليه و لوازم يدکی واحدهای توليـدی و صنــعتی از حقوق گمـرکی معاف است .
3 . کالاهای دیگر ملزم به پرداخت عوارض گمرکی می باشند و در صورت ترانزيت و یا صدور مجدد 0/3درصد  ارزش کالا باید به عنوان هزينه خدمات پرداخت شود.
5 .  واردات کالا برای نگهـداری موقت در انبارهای مخصــوص منطقه برای مدت مشخص مجاز میباشد.
6 .  واردات کالاهای توليد شده در مناطق آزاد ايران به منطقه آزاد کــيش مشـمول تخفيف 50% در عوارض گمرکی هستند.

واردات کالا واجناس به کیش