اگر علاقه به باغ وحش و حیوانات، مخصوصا اهو را دارید می توانید سری به بوستان آهوان بزنید. جایی که بوستانی 2 هکتاری با فضای سبز خوب و البته انواع حیوانات مختلف نگهداری می شود.

در این بوستان جز آهو ها همه حیوانات در قفس نگهداری می شوند. آهوهایی کوچک و بزرگ به صورت آزادنه در سرتاسر جزیره حرکت می کنند و با کودکان بازی می کنند.