در نمایشگاه خزندگان بیش از یکصدگونه خزنده از خانواده مارسانان به نمایش گذاشته شده است.

khazandegane kish

مارهای عظیم بوا، پیتون آفریقا و آمازون، سوسمارایگوانا ماداگاسکار، عقرب سیاه امپراتور آفریقا، مارپرنده تایلند، عنکبوت های بزرگ و پرنده خوار برزیلی نمونه هایی از این گونه خزندگان می باشند. علاقمندان به بازدید از نمایشگاه می توانند به کانون هنر واقع درجنب پارک اهوان مراجعه کنید.