خانه اعیانی یکی دیگر از جاذبه های کیش می باشد که کمتر به آن پرداخته می شود و اسم زیادی از آن برده نمی شود.

این خانه یادآور خانه های چند خانواری و باستانی می باشد که در گذشته بیشتر در یزد و کاشان دیده می شده است. وسعت خانه بسیار زیاد می باشد و همچنین آثاری که از این خانه بدست آمده است به نظر مربوط به دوره ایلخانی است.