داروخانه های جزیره کیش

در لیست زیر کلیه داروخانه های جزیره کیش به همراه آدرس و تلفن آن ها ذکر آمده است :

داروخانه پردیس کیش

آدرس: مرکز خرید حافظ

تلفن: 4422419-0764