عید مبعث در جزیره کیش دارای مراسم خاصی نزد بومیان است. در این عید در جزیره کیش مراسمی برگزار می گردد که طی آن شب اين عيد بچه های 12-13 ساله در حالي كه كاسه هایي در دست دارند به در خانه ها می روند و صاحب خانه با روي گشاده مقداري حنا به درون كاسه هاي بچه ها خواهد ریخت.

عيد مبعث در جزیره کیش

بچه ها كاسه ها را با خانه می برند و آن شب همه اعضاء خانواده به دست و پاي خود حنا می بندند. در سالهاي اخير فقط زنان ميانسال و پيرمردان و پيرزنان و بچه ها در این روز حنا مي بندند و این رسم کم کم رو به فراموشی رفته.

عيد مبعث در جزیره کیش